vastuvõttu tingimused

 

 
Täiskasvanute täiendkoolitusasutus

Kooli astumine

Vastuvõtutingimused

Erakooli võib astuda iga huvitatud  isik 18 eluaastast.

Õppemaks 2016/2017. õppeaastal

(OÜ « S.H.A.R.K Animationem studio»  juhatuse  otsus nr .4, ,02.03.2016)
Õppetasu arvestatakse lähtuvalt järgnevatest kuluartiklitest

 • õppekavas ettenähtud õppeainete ja ainetundide rahastamine,
 • kooli halduskulude finantseerimine ulatuses
 • õppevahendite soetamine;
 • õpikeskkonna parandamine;

Õppetasu määrad:

Õppetasu sisaldab kõiki koolitustegevusega seotud kulusid.

Õppetasu soodustused on järgmised:

kõik soodustused määratakse individuaalselt  Kooli ja Tellija kokkuleppel ja fikseeritakse Kooli ja Tellija omavahelises leppingus.

Tasumise tähtajad kuumakse puhul:

 1. Tellija maksab Kursuste tasu vastavalt Kooli ja Tellija sõlmitud lepingule.

Võimalik on maksta ka terve aasta eest korraga.

Tasumise täpne kord määratletakse kooli ja tellija vahelises lepingus. Õppemaksu tasumine toimub OÜ S.H.A.R.K Animationem studio kontole EE0412200221059353613, SWEDBANK

Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele saab õppemaksuks tasutud summalt tulumaksu järgmisel aastal tagasi.

 

Õpilase kooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord

 1. Õppija võetakse Kooli vastu isikliku leppingu alusel. Kooli vastuvõtmist tõendab Kooli direktor ja õppija või klientfirma esindaja poolt allakirjutatud lepping, millele kantakse koolituse õppekava nimetus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
 2. Õppija arvatakse kursuselt välja juhataja otsusel:
 • ebaväärika käitumise korral;
 • mõjuva põhjuseta õppemaksu tasumata jätmise korral;
 • omal soovil;
 • kursuse lõpetamise korral.
 1. Juhataja otsuse peale kursuslase Õppekeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse Koolituskeskuse nõukogule kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Koolituskeskuse nõukogu lahendab koolituskeskusest väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.
  4. Kursus loetakse läbituks pärast vastava õppekava täitmist täies mahus.
  5. Kooli lõpetamist tõendab Kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

 

haridusmin
Cinque Terre
entk