graafiline kujundaja õppekava

 
ÕPPEKAVARÜHM              KUNSTILINE  KUJUNDAMINE       

ÕPPEKAVA NIMETUS

(eesti keeles) GRAAFILINE KUJUNDAJA
( vene keeles)  ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
KOOLITUS ON MÕELDUD Koolitus on mõeldud noortele ja täiskasvanutele, kes soovib tulevikkus õppida minna ülikooli Graafilise kujundaja erialale. Koolitus annad alg teadmised arvuti, arvuti programmide kasutamises. Arendab kunstilist maitset.
ÕPPEKAVA MAHT 320 tundi
PRAKTIKA MAHT 120 tundi
ÕPPEKEEL Vene, Eesti ja Inglise keeles
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Õppekava koostamise aluseks S.H.A.R.K Art- media Õppekeskus koolitajate temaatiline plaan: http://innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/52/mooduli_kontseptsioon.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0ol65o1yidqy8vl/AADczCLoaibukv_HI5fK4QQ0a/3D%20modelleerija-visualiseerija_kood%20109950.pdf?dl=0

ÕPPEKAVA KOOSTAJAD Marina Chudinova
ÕPPEKAVA KOOLITAJAD Marina Chudinova

Hariduskäik

Koolitaja on kõrgharidus. 1991.a. lõpetanud Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega.

Koolitaja on omandatud kutsehariduse Narva Kutseõppekeskuses. Erialad: Infotehnoloogia (2008) ja Multimeediaja (2010).

Eesti täiskasvanute assotsiatsioon ANDRAS 2015. aastal on omandatud täiskasvanute koolitaja 5 taseme.

Koolitaja on 11 raamatu aotor ja Narva kultuuri-ajaloo kogumikute korraldaja ja redaktor

 

Teenistuskäik:

2015 a-st – OÜ S.H.A.R.K Animatioonem Studio. Proekti menager ja koolitaja

2010.a. Mõnede artiklide autor, photograf, kujundus ja paigutus nädala ajalehti “Narva”, “Kurjer”.

2006.a-st – tööd avalikes organisatsioonides. Korraldaja ja loominguliste projektide juht. Info minu töödest on http://www.mtu-sophia.org/   või  http://www.etnoweb.ee/sophia

1994 –  2006. aa. Narva Muuseumi Kunstigalerii. Teadur; programmijuht

1981-1992. Kreenholmi Manufaktuur. Spetsialist2012-2013 — Narva Kunstikooli joonistuse ja skulptuuri õpetaja
Täiendkoolitus

2015. a. Kursused “Andragoogika”. Narvas. Kutsetunnistus (№100193)

2014, 2013, 2011, 2007, 1996, 1995. aa.– Eesti keele kursuste. Narvas. B1 kategooria (2014).
Riigi tunnistus nr 514-002875-1

2008-2010. aa.Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Multimeedia

2006-2008. aa. Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Infotehnoloogia

2003. aa. American Data Systems Baltic Division. Arvutikursused. AmerikaKutse sertifikaatid.

1985 – 1991. aa.Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega

 

Valdab professionaalselt järgmisi programme:

Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesing , AdobeFlash, Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Postipoiss
Svetlana Senicheva
Hariduskäik

Koolitaja

2012 a. оn omandanud Kõrghariduse Peterburi

ülikoolis graafilise disaini erialal.

Sertifitseeritud spetsialist programmis Zbrush.
Teenistuskäik

Töötanud mitmetes reklaamiagentuurides disainerina.

Praegu töötab SHARK Animationi studios 3D modelleerijana.

Peamiseks ülesandeks on disain, 3D modelleerimine, joonestus-ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, adobe Illustrator, CorelDraw Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, After Effects.
Andrei Samušin
Hariduskäik: 1995 – 2001Moskva Riikliku Industrial Ülekool, õigusteadus.

Täiendõppe:

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool
Teenistuskäik:
Praegu on SHARK Animatsioni studio juhatuse liige, produtsent ja 3D modelleerija.

Peamiseks ülesandeks on tööprotsessi organiseerimine ja korraldamine, 3D modelleerimine ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme:   

Adobe Photoshop ,  NewTek LightWave, Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro, Adobe DreamWeaver, Adobe Flash Pro

CorelDraw, Autodesk Maya 2014, Blender, MS Office,
.
Dmitri Shlimonov
Teenistuskäik:

2013-2008             OÜ Kruta, Graphic disainer

2008-2010             Projekt “Miss Koledz 2010”, fotograaf

Reklaamphotosessia “Avenue. 15.a-ne”

Reklaamphotosessia, firma “Byllet” (Soome)

Reklaamphotosessia, MotoKlub “Classic Riders”

Reklaamphotosessia, kassi hoiupaik “Sariolacats”

Projekt “Fitness Model Estonia Federation”, ametlik fotoraaf

2003-2008              AS PR Põhjarannik, ajalehti meik mees – disainer

2002-2003             “Kreemholmi prospekt”, ajalehti meik mees – disainer

1998-2002              OÜ Oliviana võrguadministraator internetikohviks

1995-1997             “Rentex”, linn Orel, VF, arvuti insener

1992-1995             “Kreenholmi Manufaktuur“, tekstiili masinad operaator
Praegu töötab S.H.A.R.K Animatioonem Studios 3D Modelerijana & VFX Artistina, operatorina, tehnilise direktorina

Omab suurt filmimise kogemust, kõikides projektides oli vastutanud montaazi ja lindistamise eest.

Hariduskäik:

1989 – 1992 Narva Kergetööstuskool, tekstiili masinad operator

Regulaarselt läbid stuudio sisemised kursuseid ja  onlain koolituseid.

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2014 Kursused “ZBrush”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool

ÕPEVÄLJUNDID Õpetusega taotletakse, et õppurid:

• oskavad planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd, planeerida ja analüüsida tööprotsessi oma töölõigus;

• oskavad iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;

•   orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja

töötulemuste saavutamisele;

• oskavab teha eetilisi ja seaduspäraseid

valikuid ning on vastutusvõimeline;

• suudavab langetada kunstiliselt pädevaid otsuseid

tasakaalustatud visuaalsete keskkondade kujundamiseks, rakendades loominguliselt tänapäevaseid materjale,vahendeid,

tehnoloogiaid ja ideestikku;

• omavab suhtlemis-, analüüsi- ja teabe hankimise oskust ning valmisolekut meeskonnatööks;

ÕPPEKAVA RAKENDAMINE

Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm

ÕPPEMEETODID Õppemeetodiks mõeldud kasutada enamasti loengu ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja selle tõttu leiab võimalust tegeleda individuaalselt iga tudengiga.
NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS Vastuvõtt S.H.A.R.K Art- media Õppekeskusesse

toimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “S.H.A.R.K Art- media Õppekeskuse” direktor.

ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED Tundidel osalemine vähemalt 80% mahus, sooritatud praktika; moodulite ja praktikate tulemused on hinnatud positiiivselt.
  

1. Arvutiõpetus

MOODULI MAHT 20 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Andrei Samušin, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et:

 • õppija omandab arvuti kasutamise põhioskused,
 • oskab arvutitehnoloogia võimalusi kasutada informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, vahetamiseks ja vahendamiseks, süstematiseerimiseks ning säilitamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Arvuti riistvara, mälu, tarkvara. Arvutivõrgud, arvutid igapäevaelus, turvalisus. Arvuti kasutamise ja failihalduse põhioskused. Tekstitöötlus. Tabelitöötlus. Infootsingud ja kommunikatsioon. Infokirjaoskus. Sotsiaalsed tarkvarad ja nende kasutamine.
ÕPITULEMUSED Õppeaine läbinu :

 • teab, kuidas kasutada arvutit ja internetti,
 • oskab kasutama (OpenOffice, PowerPoint) programme
 • oskab alla laadima, salvestama ja installeerima vajaliku tarkvara
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
        2. Tarkvaraõpe: Pikselgraafika
MOODULI MAHT 80 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”
ÕPPESISU Ülevaade pilditöötlusprogrammidest. Valitud programmi kasutamisloogika. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks: funktsioonid, tööriistad, lisaseadmed, formaadid.
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat,
 • oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks.(Photoshop)
 • oskab korregeerida pilte,
 • oskab tootada kihtidega
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
 3. Tarkvaraõpe: Vektorgraafika
MOODULI MAHT 80Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb vektorgraafika programmide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht vektorgraafika programmi süvendatud tasemel erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”
ÕPPESISU Ülevaade vektorgraafika programmidest ning nende kasutamisloogikast. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks: funktsioonid, tööriistad, formaadid, lisavõimalused. Failiformaadid ja eritüübiliste failide ristkasutus programmis. Eksportimine.
ÕPITULEMUSED Õppija oskab kasutada üht vektorgraafika programmi iseseisvalt ulatuses, mis võimaldab teostada iseseisvalt erialaseid projekte.(Adobe Illustrator)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
4. ÜLDKOMPOSITSIOON
MOODULI MAHT 20 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kunstilise ja väljendusliku vormisüsteemi alased põhiteadmised, oskab analüüsida joonte, pindade, mahtude ja värvide esteetilist organiseerimist tasapinnalises ja mahulises keskkonnas

ning seda praktilises töös kasutada.

NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Üldkompositsiooni moodulis käsitletakse põhilisi kompositsioonimõisteid ja õpetatakse erinevate kompositsioonivõtete kasutamist püstitatud loominguliste eesmärkide saavutamiseks. Teoreetiliste teadmiste rakendamist õpetatakse praktiliste ülesannete kaudu.
Tutvutakse olulisemate terminite ja kompositsiooniteooria alustega.

Ülesannete teemad: staatika, dünaamika, staatika ja dünaamika väljendamine joonte ja

pindade abil. Rütmiprobleemide analüüsimine ja lahendamine elementide ridade, piiratud ja piiramata pindade kasutamisel.

Erinevate rütmide komponeerimine, ornamendi rütmistamine, ribaornament.

Sümmeetria mõisted ja liigid. Sümmeetria

erinevate võimaluste analüüs ja praktiline

kasutamine. Kompositsiooni tasakaalustamine.

Ülesannete teemad:

inimene kui sümmeetriline olevus, aktsent ja taust, aktsent ja vaba pind, tihedus ja hõredus, kadreerimine, faktuurid.

Kahemõõtmelise kompositsiooni viimine tasapinnalt ruumi. Tasapinna ja ruumi erinevused ja sarnasused kompositsiooni loomisel. Erinevate objektide kasutamine terviku loomisel. Abstraktsed väljendusvahendid. Eelmistes tsüklites omandatud

mõistete ja ruumi koosmõju uurimine.

Ülesannete teemad:

rütm ruumis, värv ruumis, objekt ruumis (must-valgena, värvilisena), ruumi mõju funktsioon, avatud ruum, suletud ruum, tasapinna tõusmine ruumi.
Erinevate üldistavate kujutamisvõtete omandamine, käeliste oskuste arendamine, isikupärase vaatenurga leidmine täpselt piiritletud ülesandepüstituse puhul.

Teemad:

detailitäpne joonestus, pinnaline must-valge stilisatsioon , pinnaline värviline stilisatsioon , stilisatsioon halltoonides

minimalistlik stilisatsioon , struktuurianalüüs , värvianalüüs

meeleolu ,deformatsioon.

ÕPITULEMUSED Õppija teab ja tunneb:

 • kujutavas kunstis vajaliku kujutava geomeetria teoreetilisi aluseid

Õppija oskab

 • teoreetilisi kujuava geomeetria alaseid teadmisi praktiliselt rakendada.
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
5. VÄRVUSÕPETUS
MOODULI MAHT 20 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija:

 • tunneb põhivärvidel põhinevat värviringi ja oskab seda praktikas kasutada;
 • oskab analüüsida värvuse muutumist lähtuvalt taustsüsteemist ja on võimeline omandatud teadmisi rakendama erialases töös.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Sissejuhatus, värvuste süstematiseerimine.

Värvuste olemus, seosed valguse ja keskkonnaga. Erinevad värvusteooriad ja süstematiseerimis printsiibid ajaloolises järjestuses. Värvusõpetuse peamised mõisted ja terminid. Praktilised ülesanded (teemad põhinevad tunnetuslikul ja emotsionaalsel värvivalikul):Värvuste segunemine Kolmest põhivärvist lähtuva värvusringi segamine

Täisvärvuste segamine valge ja mustaga Vastandvärvuste segamine.

Värvuste omadustest tulenevalt erinevate vastandamis võimaluste jälgimine (värvuskontrast, heledus ja tumedus, soe ja külm, puhas ja küllastatud, hulgakontrast, simultaankontrast, vastandvärvused).

Praktilised ülesanded

sama kujundi kasutamisel erinevate kontrasti pintsiipide esile

toomisega värvilahendustes. Värvuse muutumine erinevates taustsüsteemides. Värvuse mõju muutumine pinna faktuurist, materjalist, värvustest lähtuvalt.

Praktiline ülesanne:

Võrdlevatel katsetel põhineva kompleksülesande lahendamine

eesmärgiga esile kutsuda ja analüüsida muudatusi värvuste ja kujundite mõjus.

ÕPITULEMUSED Mooduli läbinu

oskab analüüsida ja kasutada värvuste er

inevaid vastandamisvõimalusi erialaste ja

loominguliste ülesannete lahendamisel,

oskab analüüsida värvuse muutum

ist lähtuvalt taustsüsteemist

on võimeline omandatud teadmisi kasutama ja rakendama nii erialastes kui

loomingulistes projektides

HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
6.      Praktika
MOODULI MAHT 120 Tundi
PRAKTIKA JUHENDAJAD Svetlana Senicheva

Andrei Samušin

Dmitri Shlimonov

Marina Chudinova

PRAKTIKA TOIMUB S.H.A.R.K Animationem Studio OÜ
EESMÄRK Praktikaga taotletakse, et õppija rakendab teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi praktikaettevõttes konkreetsete tööülesannete täitmisel, tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega; ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse ja töökeskkonnaga, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi – ja tööohutuse nõuetega.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Õppekava läbitud praktikaettevõtte poolt soovitatud mahus
ÕPPESISU Õppija praktiseerib assistendina disaini-, inseneri-, arhitektuuri, virtuaalseid või reaalseid kolmemõõtmelisi keskkondi/objekte kujundavas ettevõttes S.H.A.R.K Animationem studio . Praktikaettevõttes tutvub õppija ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega; personali, töövahendite ja tööalaste nõudmiste tasemega. Õppija tutvub erialases töös kasutatavate seadmete ja nende kasutamise protseduuriga, klienditeenindusega, kolmemõõtmelise graafika alaste tööde valmimise

etappidega.

Praktikal osaleb õppija erinevate töölõikude kavandamise, organiseerimise ja teostamise juures vastavalt ettevõtte töö iseloomule ja pooltevahelisele kokkuleppele; osaleb väikesemahulise tööülesande täitmisel, mille kohta on õpilasel eelnevate moodulite läbimisel saadud nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline töökogemus.

Praktikal osaleja koostab ülevaatliku ja põhjaliku praktikapäeviku, milles kirjeldab tööetappe ja töö õnnestumist praktikajuhendaja juhendamisel ja iseseisvalt omandatud töökogemuse varal.

ÕPITULEMUSED Praktika tulemusena oskab õppija kasutada tööks vajalikke seadmeid, valmistada kavandite ja tööjuhendite alusel erinevaid jooniseid või mudeleid kolmemõõtmelistest objektidest ja oskab neid viia erinevatesse väljundformaatidesse, suudab organiseerida ja juhtida enda töölõigu tööprotsessi, suhelda disaineri ja kliendiga ning edukalt meeskonnas töötada, kasutades õigesti valitud suhtlusviise.
HINDAMINE Praktikat hinnatakse diferentseeritult praktika töökohapoolse juhendaja ning koolipoolse juhendaja ja praktikapäeviku alusel.

(Arvestatud või mittearvestatud)

  7.      Lõpueksam
HINDAMIS KOMISJOON Koolitajad – Andrei Samušin,  Svetlana Senicheva, Marina Chudinova, Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Lõpueksami eesmärgiks on selgitada välja õppija pädevus ja valmisoleks kutsealal töötamiseks.

Lõpueksam võimaldab õpilasel:

 • demonstreerida terviklikke kunsti -jakutsealaseid teoreetilisi ning praktilisi teadmisi, oskusi ja pädevusi;
 • väljendada isiksuslikkehoiakuid, suhtumisi, suhtlemis – ja koostöövalmidust ning -oskusi, loovust, iseseisvat analüüsi -, mõtlemise -, ja otsustusvõimet.

Lõpueksam võimaldab eksamikomisjonil:

 • hinnata õpilase teoreetiliste ja praktiliste teadmiste, oskuste ja pädevuste vastavust animaatori erialal töötamiseks vajalikelenõuetele;
 • hinnata lõpetaja valmisolekut iseseisvaks töötamiseks kutsealal.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Läbitud kogu eelnev õppekava ja sooritatud praktikad; moodulite ja praktikate tulemused on positiiivselt arvestatud.
ÕPPESISU Animaatori eriala lõpueksam koosneb praktilisest osast.

Lõpueksam võib põhineda varem teostatud erialastel projektidel.

ÕPITULEMUSED Õppija teadmised, oskused ja pädevused on lõpueksami komisjoni hinnangul piisavad iseseisvaks töötamiseks kutsealal.
HINDAMINE Lõpueksami tulemusi hindab erialaspetsialistidest koosnev lõpueksami komisjon, võttes arvesse:

 • lõpetaja professionaalsust (tehnilised ja erialased oskused, korrektsus);
 • suulise info edastamise oskust (info esitamine ja edastamine nii erialases kõnepruugis kui tavakeeles);
 • esitluse sisu (alustamine, selgus, kujundusotsuste põhjendamine, kompromissi saavutamine, väljendamise eesmärgistatus, lühidus ja täpsus, lõpetamine).

Arvestatud või mittearvestatud
Arvestatud

Õpilane oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Ta oskab analüüsida, hinnata ja edasi arendada töövõtteid. Õpilane toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Õpilane suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, tööohutust, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt, toimimaks muutuvates olukordades edukalt ja eesmärgipäraselt.

Õpilane oskab hinnata hangitud informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust. Ta oskab süstematiseerida, võrrelda ja analüüsida hangitud teadmisi ja töödelda neid oma töös kasutatavateks, võtta vastu otsuseid. Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada. Õpilane oskab töötades arvestada töökoha eripärasid, ta tajub oma tööd osana ettevõtte või projektimeeskonna tööst ja ettevõtet osana toimimiskeskkonnast.

Mittearvestatud

Õpilane ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Õpilane vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime ei tule. Õpilane saab tööga hakkama tuttavas ümbruses ja tuttavates koostöösituatsioonides. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides. Õpilane oskab juhendatuna leida tööga seotud informatsiooni, kuid ei suuda seda esitada suuliselt ja kirjalikult arusaadaval ja erialapädeval viisil.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISES KASUTATUD MATERIAAL 1. http://innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf

2.

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/52/mooduli_kontseptsioon.pdf

3.

https://www.dropbox.com/sh/0ol65o1yidqy8vl/AADczCLoaibukv_HI5fK4QQ0a/3D%20modelleerija-visualiseerija_kood%20109950.pdf?dl=0

4.

ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS Sisustus:

Kasutatavad seadmed: 2 õppeklassi, 10 arvutit, 10 graafilist planšetti, 2 projektorit.

Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara kujundusprogrammid (Photoshop, Adobe Illustrator)

tekstitöötlus ja tabelitöötlus programmid (OpenOffice, PowerPoint)
Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

haridusmin
Cinque Terre
entk