3d modelleerija õppekava

 
ÕPPEKAVARÜHM                   3D Modelleerimine         

ÕPPEKAVA NIMETUS

(eesti keeles) 3D modelleerija
( vene keeles)  3D Моделлер
ARVATAV AMETIKOHT Õppurid toimivad 3D- modelleerijana, disainerina reklaamiagentuuris, joonestajana,  projekteerijana disainibüroos
ÕPPEKAVA MAHT 320 tundi
PRAKTIKA MAHT 120 tundi
ISESEISVATÖÖ OSAKAAL 0. tundi
SIHTGRUPP Õppeprogramm on mõeldud täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks ja ümber koolitamiseks. Koolitustel osaleda saab arvuti tehnoloogijas huvitatud inimesed, kellele on soov ennast arendada selles suunas.
ÕPPEKEEL Vene, Eesti ja Inglise keel
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS Õppekava koostamise aluseks on S.H.A.R.K Art- media Õppekeskus koolitajate ainekavad ning:

http://innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/52/mooduli_kontseptsioon.pdf

https://www.dropbox.com/sh/0ol65o1yidqy8vl/AADczCLoaibukv_HI5fK4QQ0a/3D%20modelleerija-visualiseerija_kood%20109950.pdf?dl=0

ÕPPEKAVA KOOSTAJAD Marina Chudinova

Svetlana Senicheva

ÕPPEKAVA KOOLITAJAD Marina Chudinova

Hariduskäik

Koolitaja on kõrgharidus. 1991.a. lõpetanud Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega.

Koolitaja on omandatud kutsehariduse Narva Kutseõppekeskuses. Erialad: Infotehnoloogia (2008) ja Multimeediaja (2010).

Eesti täiskasvanute assotsiatsioon ANDRAS 2015. aastal on omandatud täiskasvanute koolitaja 5 taseme.

Koolitaja on 11 raamatu aotor ja Narva kultuuri-ajaloo kogumikute korraldaja ja redaktor

 

Teenistuskäik:

2015 a-st – OÜ S.H.A.R.K Animatioonem Studio. Proekti menager ja koolitaja

2010.a. Mõnede artiklide autor, photograf, kujundus ja paigutus nädala ajalehti “Narva”, “Kurjer”.

2006.a-st – tööd avalikes organisatsioonides. Korraldaja ja loominguliste projektide juht. Info minu töödest on http://www.mtu-sophia.org/   või  http://www.etnoweb.ee/sophia

1994 –  2006. aa. Narva Muuseumi Kunstigalerii. Teadur; programmijuht

1981-1992. Kreenholmi Manufaktuur. Spetsialist2012-2013 — Narva Kunstikooli joonistuse ja skulptuuri õpetaja
Täiendkoolitus

2015. a. Kursused “Andragoogika”. Narvas. Kutsetunnistus (№100193)

2014, 2013, 2011, 2007, 1996, 1995. aa.– Eesti keele kursuste. Narvas. B1 kategooria (2014).
Riigi tunnistus nr 514-002875-1

2008-2010. aa.Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Multimeedia

2006-2008. aa. Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Infotehnoloogia

2003. aa. American Data Systems Baltic Division. Arvutikursused. AmerikaKutse sertifikaatid.

1985 – 1991. aa.Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega

 

Valdab professionaalselt järgmisi programme:

Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesing , AdobeFlash, Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Postipoiss
Svetlana Senicheva
Hariduskäik

Koolitaja

2012 a. оn omandanud Kõrghariduse Peterburi

ülikoolis graafilise disaini erialal.

Sertifitseeritud spetsialist programmis Zbrush.
Teenistuskäik

Töötanud mitmetes reklaamiagentuurides disainerina.

Praegu töötab SHARK Animationi studios 3D modelleerijana.

Peamiseks ülesandeks on disain, 3D modelleerimine, joonestus-ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, adobe Illustrator, CorelDraw Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, After Effects.
Andrei Samušin
Hariduskäik: 1995 – 2001Moskva Riikliku Industrial Ülekool, õigusteadus.

Täiendõppe:

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool
Teenistuskäik:
Praegu on SHARK Animatsioni studio juhatuse liige, produtsent ja 3D modelleerija.

Peamiseks ülesandeks on tööprotsessi organiseerimine ja korraldamine, 3D modelleerimine ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme:   

Adobe Photoshop ,  NewTek LightWave, Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro, Adobe DreamWeaver, Adobe Flash Pro

CorelDraw, Autodesk Maya 2014, Blender, MS Office,
Dmitri Shlimonov
Teenistuskäik:

2013-2008             OÜ Kruta, Graphic disainer

2008-2010             Projekt “Miss Koledz 2010”, fotograaf

Reklaamphotosessia “Avenue. 15.a-ne”

Reklaamphotosessia, firma “Byllet” (Soome)

Reklaamphotosessia, MotoKlub “Classic Riders”

Reklaamphotosessia, kassi hoiupaik “Sariolacats”

Projekt “Fitness Model Estonia Federation”, ametlik fotoraaf

2003-2008              AS PR Põhjarannik, ajalehti meik mees – disainer

2002-2003             “Kreemholmi prospekt”, ajalehti meik mees – disainer

1998-2002              OÜ Oliviana võrguadministraator internetikohviks

1995-1997             “Rentex”, linn Orel, VF, arvuti insener

1992-1995             “Kreenholmi Manufaktuur“, tekstiili masinad operaator
Praegu töötab S.H.A.R.K Animatioonem Studios 3D Modelerijana & VFX Artistina, operatorina, tehnilise direktorina

Omab suurt filmimise kogemust, kõikides projektides oli vastutanud montaazi ja lindistamise eest.

Hariduskäik:

1989 – 1992 Narva Kergetööstuskool, tekstiili masinad operator

Regulaarselt läbid stuudio sisemised kursuseid ja  onlain koolituseid.

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2014 Kursused “ZBrush”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool

ÕPEVÄLJUNDID 3D modelleerija eriala õppekava eesmärgiks on anda õppijale erialased ja tehnilised põhioskused ning -teadmised, mis võimaldavad tööleasumist erialal.

3D modelleerija õppe ülesandeks on ette valmistada töötaja, kes:

 • On omandatud  arvuti kasutamise põhioskused
 • on omandanud teadmisi vormiharmooniast ja oskuse vormi nägemiseks ja stiliseerimiseks
 • kasutab joonistamist peamise kujutava tegevusena oma ideede, kavandite ja tööjooniste vormistamisel;
 • oskab põhioskuste ulatuses kasutada professionaalset vector – ja pikselgraafikaprogrammi.(Corel Draw, Photoshop)
 • oskab kasutada pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks.( Photoshop)
 • teab professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme (After Effects);
 • teab levinumate multimeediaprogrammide väljundformaate
 • Oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.
 • Oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Autodesk Maya abil. (valgustuse reguleerimine modelleerib 3D modelle, tekstuurib modelle)

ÕPPEKAVA RAKENDAMINE

Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm (sh. distantsioonõpe)

ÕPPEMEETODID Õppemeetodiks mõeldud kasutada enamasti loengu ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja selle tõttu leiab võimalust tegeleda individuaalselt iga tudengiga.
NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS Vastuvõtt S.H.A.R.K Art- media Õppekeskusesse toimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “S.H.A.R.K Art- media Õppekeskuse” direktor.
ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED Tundidel osalemine vähemalt 80% mahus, sooritatud praktika; moodulite ja praktikate tulemused on hinnatud positiiivselt.
 • Arvutiõpetus                 
MOODULI MAHT 30  Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Andrei Samušin, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et:

 • õppija omandab arvuti kasutamise põhioskused,
 • oskab arvutitehnoloogia võimalusi kasutada informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, vahetamiseks ja vahendamiseks, süstematiseerimiseks ning säilitamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Arvuti riistvara, mälu, tarkvara. Arvutivõrgud, arvutid igapäevaelus, turvalisus. Arvuti kasutamise ja failihalduse põhioskused. Tekstitöötlus. Tabelitöötlus. Infootsingud ja kommunikatsioon. Infokirjaoskus. Sotsiaalsed tarkvarad ja nende kasutamine.
ÕPITULEMUSED Õppeaine läbinu :

 • teab, kuidas kasutada arvutit ja internetti,
 • oskab kasutama OpenOffice, PowerPoint programme
 • oskab alla laadima, salvestama ja installeerima vajaliku tarkvara
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
2. Vormiõpetus
MOODULI MAHT 20 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Marina Chudinova, Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega taotletakse,et õppija teab ja tunneb vormide abstraheerimise ja stiliseerimise aluseid, oskab luua lihtsamaid vorme ja nendega töötada, arendab kolmemõõtmelist ruumilise mõtlemise võimet, nägemismälu, jäljendamisoskust ja loovust.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Vormide modelleerimine ja stiliseerimine, suurendamine ja vähendamine, vormiharmoonia. Vormi ja ruumi omavahelised suhted. Kontrastid, tasakaal. Moodul koosneb läbivalt loengutest ja praktikast Autodesk Maja alusel
ÕPITULEMUSED Mooduli läbinu:

 • oskab modelleerida lihtsamad 3D modelle Autodesk Maya ja Blender programmi abil.
 • Teab ülesehituse põhimõtteid Autodesk Maya või Blender programmi abil.
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
        3. Tarkvaraõpe: Pikselgraafika
MOODULI MAHT 30 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”
ÕPPESISU Ülevaade pilditöötlusprogrammidest. Valitud programmi kasutamisloogika. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks: funktsioonid, tööriistad, lisaseadmed, formaadid.
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat,
 • oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks.(Photoshop)
 • oskab korregeerida pilte,
 • oskab töötada kihtidega
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
   4. Tarkvaraõpe: Vektorgraafika
MOODULI MAHT 20 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb vektorgraafika programmide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht vektorgraafika programmi süvendatud tasemel erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”
ÕPPESISU Ülevaade vektorgraafika programmidest ning nende kasutamisloogikast. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks: funktsioonid, tööriistad, formaadid, lisavõimalused. Failiformaadid ja eritüübiliste failide ristkasutus programmis. Eksportimine.
ÕPITULEMUSED Õppija oskab kasutada üht vektorgraafika programmi iseseisvalt ulatuses, mis võimaldab teostada iseseisvalt erialaseid projekte.(Adobe Illustrator)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
5. Erialane tarkvaraõpe ( MAYA/BLENDER)
MOODULI MAHT 80 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega taotletakse et õppija õpib süvendatult kasutama erialaseks tööks vajalikku valitud tarkvara, valmistudes suundumiseks tööturule.(Autodesk Maja/ Blender)
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”ja “ Vormiõpetus”
ÕPPESISU Ülevaade erinevate visualiseerimisvahendite ligikaudsest töökiirusest.

3D stseenide ja visualisatsioonide ülesehitus. Ülevaade modelleerimistehnikate eripäradest fotorealistlike, kesktaseme ja ülimadala keerukusega objektide jaoks, spetsiaalsed tehnikad, korrektsedtöövõtted.

3D inimfiguuri modelleerimine, kontseptuaalse visandi koostamine, servajoonte paigutamine visandil, peegeldus ja võre silumine modelleerimise abivahendina, tehnikad, praktiline modelleerimine.

Figuuri tekstuurimine: tekstuuri optimaalne kasutamine, tekstuuri maalimine, spetsiaalsed tekstuurid, korduvad tekstuurid.

ÕPITULEMUSED Õppija: Oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Autodesk Maja ja Blender programmi abil.
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
  6. Multimeedia tööprotsess
MOODULI MAHT 20 Tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et õppija teab professionaalseid Animatsiooni – ja videotöötlusprogramme ning multimeedia haldusprogramme; (After Effects)

teab levinumate multimeediaprogrammideväljundformaate; oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.

NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Erialane tarkvaraõpe ( MAYA/ Blender) ”
ÕPPESISU
 • Animatsiooniprogrammid Autodesk Maya/ Blender
 • Videotöötlusprogrammid After Effects
 • Järeltöötlus After Effects
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme, samuti multimeedia haldusprogramme.( After Effects)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine. (Arvestatud või mittearvestatud)
7.      Praktika
MOODULI MAHT 120 tundi
PRAKTIKA JUHENDAJAD Andrei Samušin

Svetlana Senicheva

Dmitri Shlimonov

Marina Chudinova

PRAKTIKA TOIMUB S.H.A.R.K Animationem Studio OÜ
EESMÄRK Praktikaga taotletakse, et õppija rakendab teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmiseks praktikaettevõttes, tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse ja töökeskkonnaga, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi – ja tööohutuse nõuetega.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Õppekava läbitud praktikaettevõtte poolt soovitatud mahus
ÕPPESISU Õppija praktiseerib assistendina disaini- ja animatsiooniettevõttes S.H.A.R.K Animationem studio . Praktikaettevõttes tutvub õppija ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega; personali, töövahendite ja tööalaste nõudmiste tasemega. Õppija tutvub erialases töös kasutatavate seadmete ja nende kasutamise protseduuriga, klienditeenindusega, kolmemõõtmelise graafika alaste tööde valmimise etappidega.

Praktikal osaleb õppija erinevate töölõikude kavandamise, organiseerimise ja teostamise juures vastavalt ettevõtte töö iseloomule ja pooltevahelisele kokkuleppele; osaleb väikesemahuliste tööülesannete täitmisel, mille kohta on õpilasel eelnevate moodulite läbimisel saadud nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline töökogemus.

Praktikal osaleja koostab ülevaatliku ja põhjaliku praktikapäeviku, milles kirjeldab tööetappe ja töö õnnestumist praktikajuhendaja juhendamisel ja iseseisvalt omandatud töökogemuse varal.

ÕPITULEMUSED Praktika tulemusena oskab õppija kasutada tööks vajalikke seadmeid, valmistada kavandite ja tööjuhendite alusel erinevaid jooniseid või mudeleid kolmemõõtmelistest objektidest ja oskab neid viia erinevatesse väljundformaatidesse, suudab organiseerida ja juhtida enda töölõigu tööprotsessi, suhelda disaineri ja kliendiga ning edukalt meeskonnas töötada.
HINDAMINE Praktikat hinnatakse diferentseeritult praktika töökohapoolse juhendaja ning koolipoolse juhendaja ja praktikapäeviku alusel.

(Arvestatud või mittearvestatud)

  8.      Lõpueksam
HINDAMIS KOMISJOON Koolitajad – Andrei Samušin,

Svetlana Senicheva, Dmitri Shlimonov, Marina Chudinova
Spetsialistid väljaspoolt – Svjatoslav Bondarenko  (Sertifitseeritud keskus Avtodesk, Ukraina)

EESMÄRK Lõpueksami eesmärgiks on selgitada välja õppija pädevus ja valmisoleks kutsealal töötamiseks.

Lõpueksam võimaldab õpilasel:

 • demonstreerida terviklikke kunsti –ja kutsealaseid praktilisi teadmisi, oskust ja pädevust;

Lõpueksam võimaldab eksamikomisjonil:

 • hinnata õpilase praktiliste teadmiste, oskuste ja pädevuse vastavust 3D graafiku erialal töötamise nõuetele;
 • hinnata lõpetaja valmisolekut iseseisvaks tööks valitud erialal.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Läbitud kogu eelnev õppekava ja sooritatud praktikad; moodulite ja praktikate tulemused on positiiivselt arvestatud.
ÕPPESISU 3D modelleerija eriala lõpueksam koosneb praktilisest osast.

Lõpueksam võib põhineda varem teostatud erialastel projektidel.

ÕPITULEMUSED Õppija teadmised, oskused ja pädevused on lõpueksami komisjoni hinnangul piisavad iseseisvaks töötamiseks kutsealal.
HINDAMINE Lõpueksami tulemusi hindab eriala spetsialistidest koosnev lõpueksami komisjon, võttes arvesse:

 • lõpetaja professionaalsust (tehnilised ja erialased oskused, korrektsus);

Arvestatud või mittearvestatud
Arvestatud

Õppur oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, tööohutust, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt, toimimaks muutuvates olukordades edukalt ja eesmärgipäraselt.

Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada. Õpilane oskab töötades arvestada töökoha eripärasid, ta tajub oma tööd osana ettevõtte või projektimeeskonna tööst ja ettevõtet osana toimimiskeskkonnast.

Mittearvestatud

Õppur ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, ei tule tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides.

ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS Sisustus:

Kasutatavad seadmed: 2 õppeklassi, 10 arvutit, 10 graafilist planšetti, 2 projektorit.

Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara( Autodesk Maja, Blender, After Effects), kujundusprogrammid (Photoshop, Adobe Illustrator)

tekstitöötlus ja tabelitöötlus programmid (OpenOffice, PowerPoint)
Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

 

haridusmin
Cinque Terre
entk