3d artist õppekava

 
ÕPPERÜHM                   3D Modelleerimine         

ÕPPEKAVA NIMETUS (eesti keeles) 3D kunstnik
( vene keeles)  3D Художник
ARVATAV AMETIKOHT Õppurid saavad rakendada end 3D kunstnikuna, disainerina reklaamiagentuuris, kunstnikuna disaini ettevõttes.
ÕPPEKAVA MAHT 320 tundi
PRAKTIKA MAHT 120 tundi
SIHTGRUPP Õppeprogramm on mõeldud täiskasvanute tööalaseks koolitamiseks ja ümber koolitamiseks. Koolitustel osaleda saab arvuti tehnoloogijas huvitatud inimesed, kellele on soov ennast arendada selles suunas.
ÕPPEKEEL Vene, Eesti ja Inglise keeles
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS Õppekava koostamise aluseks on S.H.A.R.K Art- media Õppekeskus koolitajate temaatiline plaan: http://innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Kutsehariduse_koolioppekavade_koostamise_ja_arendamise_kasiraamat_2013.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/52/mooduli_kontseptsioon.pdf
https://www.dropbox.com/sh/0ol65o1yidqy8vl/AADczCLoaibukv_HI5fK4QQ0a/3D%20modelleerija-visualiseerija_kood%20109950.pdf?dl=0
ÕPPEKAVA KOOSTAJAD Marina ChudinovaSvetlana Senicheva
ÕPPEKAVA KOOLITAJAD Marina ChudinovaHariduskäik

Koolitaja on kõrgharidus. 1991.a. lõpetanud Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega.

Koolitaja on omandatud kutsehariduse Narva Kutseõppekeskuses. Erialad: Infotehnoloogia (2008) ja Multimeediaja (2010).

Eesti täiskasvanute assotsiatsioon ANDRAS 2015. aastal on omandatud täiskasvanute koolitaja 5 taseme.

Koolitaja on 11 raamatu aotor ja Narva kultuuri-ajaloo kogumikute korraldaja ja redaktor

 

Teenistuskäik:

2015 a-st – OÜ S.H.A.R.K Animatioonem Studio. Proekti menager ja koolitaja

2010.a. Mõnede artiklide autor, photograf, kujundus ja paigutus nädala ajalehti “Narva”, “Kurjer”.

2006.a-st – tööd avalikes organisatsioonides. Korraldaja ja loominguliste projektide juht. Info minu töödest on http://www.mtu-sophia.org/   või  http://www.etnoweb.ee/sophia

1994 –  2006. aa. Narva Muuseumi Kunstigalerii. Teadur; programmijuht

1981-1992. Kreenholmi Manufaktuur. Spetsialist2012-2013 — Narva Kunstikooli joonistuse ja skulptuuri õpetaja
Täiendkoolitus

2015. a. Kursused “Andragoogika”. Narvas. Kutsetunnistus (№100193)

2014, 2013, 2011, 2007, 1996, 1995. aa.– Eesti keele kursuste. Narvas. B1 kategooria (2014).
Riigi tunnistus nr 514-002875-1

2008-2010. aa.Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Multimeedia

2006-2008. aa. Narva Kutseõppekeskus. Eriala: Infotehnoloogia

2003. aa. American Data Systems Baltic Division. Arvutikursused. AmerikaKutse sertifikaatid.

1985 – 1991. aa.Leningradi Tekstiili ja Kergetööstuse Instituut. Eriala: Ökonoomika ja tarbeesemete tootmise organisatsioon. Diplom kiitusega

 

Valdab professionaalselt järgmisi programme:

Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesing , AdobeFlash, Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Postipoiss

Svetlana Senicheva
Hariduskäik

Koolitaja

2012 a. оn omandanud Kõrghariduse Peterburi

ülikoolis graafilise disaini erialal.

Sertifitseeritud spetsialist programmis Zbrush.
Teenistuskäik

Töötanud mitmetes reklaamiagentuurides disainerina.

Praegu töötab SHARK Animationi studios 3D modelleerijana.

Peamiseks ülesandeks on disain, 3D modelleerimine, joonestus-ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, adobe Illustrator, CorelDraw Graphics Suite, Autodesk Maya, Blender, Zbrush, After Effects.
Andrei Samušin

Hariduskäik: 1995 – 2001Moskva Riikliku Industrial Ülekool, õigusteadus.
Täiendõppe:

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool
Teenistuskäik:
Praegu on SHARK Animatsioni studio juhatuse liige, produtsent ja 3D modelleerija.

Peamiseks ülesandeks on tööprotsessi organiseerimine ja korraldamine, 3D modelleerimine ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme:   

Adobe Photoshop ,  NewTek LightWave, Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro, Adobe DreamWeaver, Adobe Flash Pro

CorelDraw, Autodesk Maya 2014, Blender, MS Office,
Dmitri Shlimonov

Teenistuskäik:

2013-2008             OÜ Kruta, Graphic disainer

2008-2010             Projekt “Miss Koledz 2010”, fotograaf

Reklaamphotosessia “Avenue. 15.a-ne”

Reklaamphotosessia, firma “Byllet” (Soome)

Reklaamphotosessia, MotoKlub “Classic Riders”

Reklaamphotosessia, kassi hoiupaik “Sariolacats”

Projekt “Fitness Model Estonia Federation”, ametlik fotoraaf

2003-2008              AS PR Põhjarannik, ajalehti meik mees – disainer

2002-2003             “Kreemholmi prospekt”, ajalehti meik mees – disainer

1998-2002              OÜ Oliviana võrguadministraator internetikohviks

1995-1997             “Rentex”, linn Orel, VF, arvuti insener

1992-1995             “Kreenholmi Manufaktuur“, tekstiili masinad operaator
Praegu töötab S.H.A.R.K Animatioonem Studios 3D Modelerijana & VFX Artistina, operatorina, tehnilise direktorina

Omab suurt filmimise kogemust, kõikides projektides oli vastutanud montaazi ja lindistamise eest.

Hariduskäik:

1989 – 1992 Narva Kergetööstuskool, tekstiili masinad operator

Regulaarselt läbid stuudio sisemised kursuseid ja  onlain koolituseid.

2013-2014 Kursused 3D graafika ja animatsioon. Ukraina

2014 Kursused “The Foundry Nuke”. Ukraina

2014 Kursused “ZBrush”. Ukraina

2015 Kursused 3D modeling. Eesti Teeninduse Erakool

ÕPEVÄLJUNDID 3D Artist eriala õppekava eesmärgiks on anda õppijale erialased ja tehnilised põhioskused ning -teadmised, mis võimaldavad erialal tööle asumist.3D kunstniku õppe ülesandeks on ette valmistada töötaja, kes:

 • on omandanud  arvuti kasutamise põhioskused
 • on omandanud teadmisi vormiharmooniast ja oskuse vormi nägemiseks ja stiliseerimiseks
 • kasutab joonistamist peamise kujutava tegevusena oma ideede, kavandite ja tööjooniste vormistamisel;
 • oskab põhioskuste ulatuses kasutada professionaalset vector – ja pikselgraafikaprogrammi(Corel Draw, Photoshop)
 • oskab kasutada pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks( Photoshop)
 • tunneb professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme (After Effects);
 • teab levinumate multimeediaprogrammide väljundformaate
 • oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.
 • oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Pixologic Zbrush programmi abil (modelleerib 3D modelle, tekstuurib modelle)
ÕPPEKAVA RAKENDAMINE Statsionaarne ja mittestatsionaarne vorm (sh distantsõpe)
ÕPPEMEETODID Õppemeetodiks mõeldud kasutada enamasti loengu ja praktilist tööd auditooriumis. Koolitaja arvestab sellega, et tudengite teadmised on erinevaid, ja selle tõttu leiab võimalust tegeleda individuaalselt iga tudengiga.
NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS Vastuvõtt S.H.A.R.K Art- media Õppekeskussse toimub avalduse täitmise ja õppemaksu tasumise põhjal. Vastuvõtu tingimusi ja korda reguleerib “S.H.A.R.K Art- media Õppekeskuse” direktor.
ÕPINGUTE LÕPETAMISE NÕUDED Tundidest osavõtt vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktika; moodulite ja praktikate tulemused on hinnatud positiiivselt.
 • Arvutiõpetus                 
MOODULI MAHT 30  tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Andrei Samušin, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega taotletakse, et:

 • õppija omandab arvuti kasutamise põhioskused,
 • oskab kasutada arvutitehnoloogia võimalusi informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, vahetamiseks ja vahendamiseks, süstematiseerimiseks ning säilitamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Arvuti riistvara, mälu, tarkvara. Arvutivõrgud, arvutid igapäevaelus, turvalisus. Arvuti kasutamise ja failihalduse põhioskused. Tekstitöötlus. Tabelitöötlus. Infootsingud ja kommunikatsioon. Infokirjaoskus. Sotsiaalsed tarkvarad ja nende kasutamine.
ÕPITULEMUSED Õppeaine läbinu :

 • teab, kuidas kasutada arvutit ja internetti,
 • oskab kasutama OpenOffice programme
 • oskab alla laadida, salvestada ja installeerida vajalikku tarkvara
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
2. Joonistamine
MOODULI MAHT 20 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva
EESMÄRK Õppija tunneb joonistamise kui visuaalse kommunikatsiooni vahendi erinevaid viise ja võimalusi, vaatleb ja analüüsib ümbritsevat keskkonda ning jäädvustab nähtut käelise tegevuse ja mõtlemise koostööna, arendab nägemismälu.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Puuduvad
ÕPPESISU Tasapinnal kujutamise seaduspärasused, perspektiiv, varjudeõpetus. Geomeetriliste vormide, esemete, seadeldiste ja figuuride ehituse seaduspärasused, nende joonistamiseks vajalikud oskused.
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • kasutab joonistamist peamise kujutava tegevusena oma ideede, kavandite ja tööjooniste vormistamisel;
 • tunneb joonistamise kui visuaalse kommunikatsiooni vahendi erinevaid viise ja võimalusi;
 • vaatleb ja analüüsib ümbritsevat keskkonda ning jäädvustab nähtut käelise tegevuse ja mõtlemise koostööna;
 • arendab nägemismälu ja loovust ning kasutab neid erinevate joonistusülesannete lahendamisel;
 • on arendanud joonistamisoskust kui kunstivaldkonnas töötamise põhioskust.
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
        3. Tarkvaraõpe: Pikselgraafika
MOODULI MAHT 30 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks.(Photoshop)
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodul “Arvutiõpetus”
ÕPPE SISU Ülevaade pilditöötlusprogrammidest. Valitud programmi kasutamisloogika. Süvendatud õpe ühe valitud programmi kasutamiseks:

 • funktsioonid
 • tööriistad
 • lisaseadmed
 • formaadid
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide kasutamisloogikat,
 • oskab kasutada pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks (Photoshop)
 • oskab korregeerida pilte
 • oskab töötada kihtidega
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
   4. Tarkvaraõpe: Vektorgraafika
MOODULI MAHT 20 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Svetlana Senicheva, Marina Chudinova
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija teab ja tunneb vektorgraafika programmide kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada vektorgraafika programmi süvatasemel erialaste projektide teostamiseks.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodul “Arvutiõpetus”
ÕPPE SISU Ülevaade vektorgraafika programmidest ning nende kasutamisloogikast. Süvendatud õpe programmi kasutamiseks:

 • funktsioonid
 • tööriistad
 • formaadid
 • lisavõimalused

Failiformaadid ja eritüübiliste failide ristkasutus programmis.

Eksportimine.

ÕPITULEMUSED Õppija oskab kasutada vektorgraafika programmi ulatuses, mis võimaldab teostada iseseisvalt erialaseid projekte (Adobe Illustrator)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)

  

 5. Erialane tarkvaraõpe (Pixologic ZBrush)

MOODULI MAHT 80 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija oskab süvendatult kasutada erialaseks tööks vajalikku valitud tarkvara, on valmis suundumiseks tööturule (Pixologic ZBrush)
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud moodulid “Arvutiõpetus”ja “Joonistamine”
ÕPPE SISU Ülevaade erinevate visualiseerimisvahendite ligikaudsest töökiirusest.3D stseenide ja visualisatsioonide ülesehitus. Ülevaade modelleerimistehnikate eripäradest fotorealistlike, kesktaseme ja ülimadala keerukusega objektide jaoks, spetsiaalsed tehnikad, korrektsed töövõtted. 3D inimfiguuri modelleerimine, kontseptuaalse visandi koostamine, servajoonte paigutamine visandil, peegeldus ja võre silumine modelleerimise abivahendina, tehnikad, praktiline modelleerimine.

Figuuri tekstuurimine: tekstuuri optimaalne kasutamine, tekstuuri maalimine, spetsiaalsed tekstuurid, korduvad tekstuurid.

ÕPITULEMUSED Õppija oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Pixologic Zbrush programmi abil.
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
  6. Multimeedia tööprotsess
MOODULI MAHT 20 tundi
ÕPPEAINE ÕPETAJA Dmitri Shlimonov
EESMÄRK Õpetusega saavutatakse, et õppija:

 • teab professionaalseid videotöötlusprogramme (After Effects);
 • teab levinumate multimeedia programmide väljundformaate;
 • oskab planeerida oma tööprotsessi ideest valmislahenduseni.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS läbitud mooduli “Erialane tarkvaraõpe (Pixologic Zbrush)“
ÕPPESISU
 • Videotöötlusprogrammid After Effects
 • Järeltöötlus
ÕPITULEMUSED Õppija:

 • teab professionaalseid animatsiooni – ja videotöötlusprogramme, samuti multimeedia haldusprogramme( After Effects)
HINDAMINE Praktiliste tööde hindamine (Arvestatud või mittearvestatud)
  7.  Praktika
MOODULI MAHT 120 tundi
PRAKTIKA JUHENDAJAD Svetlana SenichevaMarina Chudinova

Andrei Samušin

Dmitri Shlimonov

PRAKTIKA TOIMUB S.H.A.R.K Animationem Studio OÜ
EESMÄRK Praktikaga taotletakse, et õppija rakendab teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmiseks praktikaettevõttes, tutvub erialale iseloomulike tööülesannetega, ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse ja töökeskkonnaga, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi – ja tööohutuse nõuetega.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Õppekava läbitud praktikaettevõtte poolt soovitatud mahus
ÕPPE SISU Õppija praktiseerib assistendina disaini- ja animatsiooniettevõttes S.H.A.R.K Animationem studio . Praktikaettevõttes tutvub õppija ettevõtte struktuuri, sisekorra, töökorralduse, meeskonnatöö põhimõtetega, kvaliteedi ja tööohutuse nõuetega; personali, töövahendite ja tööalaste nõudmiste tasemega. Õppija tutvub erialases töös kasutatavate seadmete ja nende kasutamise protseduuriga, klienditeenindusega, kolmemõõtmelise graafika alaste tööde valmimise etappidega.Praktikal osaleb õppija erinevate töölõikude kavandamise, organiseerimise ja teostamise juures vastavalt ettevõtte töö iseloomule ja pooltevahelisele kokkuleppele; osaleb väikesemahuliste tööülesannete täitmisel, mille kohta on õpilasel eelnevate moodulite läbimisel saadud nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline töökogemus.

Praktikal osaleja koostab ülevaatliku ja põhjaliku praktikapäeviku, milles kirjeldab tööetappe ja töö õnnestumist praktikajuhendaja juhendamisel ja iseseisvalt omandatud töökogemuse varal.

ÕPITULEMUSED Praktika tulemusena oskab õppija kasutada tööks vajalikke seadmeid, valmistada kavandite ja tööjuhendite alusel erinevaid jooniseid või mudeleid kolmemõõtmelistest objektidest ja oskab neid viia erinevatesse väljundformaatidesse, suudab organiseerida ja juhtida enda töölõigu tööprotsessi, suhelda disaineri ja kliendiga ning edukalt meeskonnas töötada.
HINDAMINE Praktikat hinnatakse diferentseeritult praktika töökohapoolse juhendaja ning koolipoolse juhendaja ja praktikapäeviku alusel.(Arvestatud või mittearvestatud)
  8.      Lõpueksam
HINDAMISKOMISJON Koolitajad – Andrei Samušin, Marina Chudinova,
Svetlana Senicheva, Dmitri Shlimonov
Spetsialistid väljaspoolt – Svjatoslav Bondarenko  (Sertifitseeritud keskus Avtodesk, Ukraina)
EESMÄRK Lõpueksami eesmärgiks on selgitada välja õppija pädevus ja valmisoleks kutsealal töötamiseks.Lõpueksam võimaldab õpilasel:

 • demonstreerida terviklikke kunsti –ja kutsealaseid praktilisi teadmisi, oskust ja pädevust;

Lõpueksam võimaldab eksamikomisjonil:

 • hinnata õpilase praktiliste teadmiste, oskuste ja pädevuse vastavust 3D kunstniku erialal töötamise nõuetele;
 • hinnata lõpetaja valmisolekut iseseisvaks tööks valitud erialal.
NÕUDED MOODULI ALUSTAMISEKS Läbitud kogu eelnev õppekava ja sooritatud praktikad; moodulite ja praktikate tulemused on positiiivselt arvestatud.
ÕPPESISU 3D kunstniku eriala lõpueksam koosneb praktilisest osast.Lõpueksam võib põhineda varem teostatud erialastel projektidel.
ÕPITULEMUSED Õppija teadmised, oskused ja pädevused on lõpueksami komisjoni hinnangul piisavad iseseisvaks töötamiseks kutsealal.
HINDAMINE Lõpueksami tulemusi hindab eriala spetsialistidest koosnev lõpueksami komisjon, võttes arvesse:

 • lõpetaja professionaalsust (tehnilised ja erialased oskused, korrektsus);

Arvestatud või mittearvestatud
Arvestatud

Õppur oskab teadlikult valida kutsealases töös sobivaimad töövõtted, –vahendid ja –materjalid ning kasutada neid korrektselt. Toimib aktiivselt ja motiveeritult erinevates töösituatsioonides, meeskondades ja sidusrühmades. Ta oskab leida uusi lahendusi ja lahendada probleemsituatsioone (veaolukordi). Suudab iseseisvalt töötada, ei vaja korraldusi. Ta oskab arendada oma tööd, töökeskkonda, tööohutust, analüüsida ja arendada ennast mitmekülgselt, toimimaks muutuvates olukordades edukalt ja eesmärgipäraselt.

Ta oskab planeerida tööetappe ja osaülesandeid, nende tähtsuse järjekorda, planeerida ja arvestada erinevaid mõjureid ja alternatiive, oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima ja seda põhjendada. Õpilane oskab töötades arvestada töökoha eripärasid, ta tajub oma tööd osana ettevõtte või projektimeeskonna tööst ja ettevõtet osana toimimiskeskkonnast.

Mittearvestatud

Õppur ei ole iseseisvalt võimeline kutsealal vajalike tööülesannete ja –protsessidega toime tulema. Vajab ka lihtsamate töömeetodite, -vahendite ja materjalide kasutamisel juhendamist ning abi, ei tule tavalistes töösituatsioonides rahuldavalt toime. Ta oskab kasutada tööoskusi ja tööga seotud teadmisi harjutussituatsioonides, kuid ei saa hakkama rutiinsetes töösituatsioonides.

ÕPPERUUMIDE KIRJELDUS Sisustus:Kasutatavad seadmed: 2 õppeklassi, 10 arvutit, 10 graafilist planšetti, 2 projektorit.

Kasutatavad õppevahendid: erialane tarkvara( Pixologic Zbrush, After Effects), kujundusprogrammid (Photoshop, Adobe Illustrator)

tekstitöötlus ja tabelitöötlus programmid (OpenOffice, PowerPoint)
Vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele.

Õpperuumide juures on olmeruum (WC, mida kursuslastel on võimalik kasudada. Samuti on olemas vesi ja kohvipausi võimalus.

haridusmin
Cinque Terre
entk